Developed By Kuldeep Sharma

July 14, 2023

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्दै

sf7df8f}F . g]skf PsLs[t ;dfhjfbLsf] ;lrjfno a}7s a:b} 5 . z’qmaf/ !! ah] ;lrjfno a}7s a:g] pkfWoIf /fh]G› kf08]n] hfgsf/L lbP .

g]tf kf08]sf cg’;f/ cfhsf] a}7s sLlt{k’/l:yt k’iknfn :d[lt kfs{df a:g]5 . a}7sdf Ps jif]{ kf6L{ ;Ë7g ;’b[9 cleofgsf] ;dLIff ul/g]5 . o;sf] cnfjf sltko g]tf sfo{stf{n] kf6L{sf] lhDd]jf/L 5f]8]sfn] To; :yfgdf s;nfO{ lhDd]jf/L lbg] eGg] ;d]t 5nkmn x’g] g]tfx¿n] atfPsf 5g\ .

kf6L{ u7gdf ;fy lbPsf d’s’Gb Gof}kfg], s]bf/ Gof}kfg], r”8fdl0f hËnLnufotn] g]skf PsLs[t ;dfhjfbL s]xL ;docl3 dfq 5f8]sf lyP .

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

TOP

Developed By Kuldeep Sharma