Developed By Kuldeep Sharma

May 9, 2022

निर्वाचन गर्न खटिए कर्मचारी (फोटोफिचर)

काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिन सुरु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदान सामग्री लिएर कर्मचारी खटिएको केन्द्रतर्फ जाने क्रम बढेको छ।

df]/ª,@^ j}zfvM
dtbfg ;fdu|L lnP/ dtbfg:yntkm{ hfFb} sd{rf/L
oxL j}zfv #) ut] x’g] :yfgLo tx lgjf{rgsf nflu k|b]z lgjf{rg sfof{no lj/f6gu/af6 dtbfg ;fdu|L lnP/ v6fOPsf] dtbfg :yntkm{ hfFb} sd{rf/L . tl:a/M dgf]h bfxfn ÷/f;;

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

TOP

Developed By Kuldeep Sharma